سفارش تبلیغ
صبا

فلسفه جدید25

کتاب ایلیاد و اودیسه دو کتاب بسیار قدیمی را یک شاعر حماسه سرا در بیش از هزار قبل از میلاد درسرزمین یونان سروده است.

در این کتاب که بعنوان اولین و ارزشمندترین شعر حماسی جهان معروف است حضور خدایان و اعمال ایشان و تصمیماتی که برای فرزندان خود(نیمه خدایان)و سایر انسانها میگیرند کاملا مشهود وقابل لمس است.

نام خدایان متعددی در کتابهای مزبور با قدرتهای متفاوت وحتی با خصوصیات انسانهای زمینی برده میشود که بسیار قابل ملاحظه است.

مردم اروپا که تا قبل از ورود دین مسیح دین مشخصی نداشتند تحت تاثیر تعلیمات متفاوتی از نظر دینی قرار داشتند ولی مردم یونان و مردم روم که در روزگار باستان از متمدن ترین انسانهای جهان بودند قطعا از نظام دینی و اعتقادی چند خدائی پیروی کرده اند